You are here

Aankoopvoorwaarden

Definities
In deze algemene inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdruk¬kingen als volgt gedefinieerd:
- De Relatiebrouwer: de juridische entiteit die de goederen en/of diensten aankoopt van de leverancier. Maatschappelijke zetel / Uitbatingszetel : BE0839.787.693
- Leverancier: de juridische entiteit die de goederen en/of diensten verkoopt en levert aan De Relatiebrouwer
- Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen De Relatiebrouwer en leverancier betreffende de levering van goederen en/of diensten
- Levering: het ter beschikking stellen van en de eventuele installatie/montage van de goederen en/of diensten die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst
- Goederen: de te leveren voorwerpen
- Diensten: de te leveren prestaties
- Partijen: De Relatiebrouwer en leverancier

Toepasselijkheid
Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen en diensten – ongeacht hun aard – door de leverancier aan De Relatiebrouwer. De algemene verkoopvoorwaarden van de leverancier – onder welke benaming ook – worden uitdrukkelijk uitgesloten indien strijdig met deze algemene inkoopvoorwaarden. Geen enkele afwijking van deze algemene inkoopvoorwaarden is bindend, tenzij deze afwijking uitdrukkelijk en schriftelijk door De Relatiebrouwer werd aanvaard. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene inkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn, dan blijven de overige bepalingen van toepassing. De partijen zullen dan in onderling overleg (een) nieuwe bepaling(en) overeenkomen, die zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht neemt. Indien De Relatiebrouwer niet steeds de strikte naleving van deze algemene inkoopvoorwaarden afdwingt, betekent dit niet dat de bepaling daarvan niet van toepassing zou zijn of dat De Relatiebrouwer het recht zou verliezen de strikte naleving ervan te eisen.

Totstandkoming van een overeenkomst
Op een offerte aanvraag van De Relatiebrouwer volgt een offerte van de leverancier. Offertes zijn kosteloos en vrijblijvend. De in de offerte vermelde prijzen zullen exclusief BTW en andere heffingen zijn. De overeenkomst komt tot stand van zodra een offerte van de leverancier wordt ondertekend door een persoon, bevoegd om De Relatiebrouwer te verbinden, en wordt teruggezonden naar de leverancier. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst door de leverancier gebruik wordt gemaakt van door of namens De Relatiebrouwer ter beschikking gestelde of goedgekeurde bestekken, specificaties, instructies, modellen, tekeningen, keuringsvoorschriften etc, maken deze integraal deel uit van de overeenkomst, tenzij De Relatiebrouwer anders heeft bepaald.

Wijzigingen
De leverancier zal geen eenzijdige wijzigingen aanbrengen of uitvoeren m.b.t. het voorwerp, de aard en de specificaties van de levering zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van De Relatiebrouwer. Bij eventuele wijzingen zal het hierna bepaalde van toepassing zijn: De Relatiebrouwer kan, in overleg met de leverancier, de aard en/of omvang van de te leveren goederen wijzigen en/of aanvullen. Indien deze wijzigingen impact heeft op de overeengekomen prijs en/of de leveringsvoorwaarden, zal de leverancier De Relatiebrouwer hiervan onverwijld en schriftelijk inlichten en dit uiterlijk binnen 8 dagen na kennisgeving van de gevraagde wijziging. De Relatiebrouwer heeft in voorkomend geval het recht af te zien van de overeenkomst of deze eenzijdig te verbreken, indien reeds tot stand gekomen. In zoverre De Relatiebrouwer de bestaande overeenkomst verbreekt, niettegenstaande de door de leverancier voorgestelde wijzigingen in prijs/leveringsvoorwaarden niet onredelijk zijn in verhouding tot de door De Relatiebrouwer gevraagde wijziging van de aard en/of omvang van de te leveren goederen, zal het alle door de leverancier reeds voor de uitvoering van de overeenkomst gemaakte en bewezen kosten vergoeden. Indien geen kennisgeving volgt binnen de 8 dagen zullen de oorspronkelijke voorwaarden en prijzen van toepassing blijven.

Prijzen en betaling
De Relatiebrouwer aanvaardt geen leveringen tegen contante betaling. Facturen kunnen niet eerder dan na aanvaarding en goedkeuring van de levering en uiterlijk binnen de 6 maanden volgend op de aanvaarding en goedkeuring van de levering worden toegezonden. De leverancier dient per deellevering een daarop betrekking hebbende factuur in te dienen. De facturen moeten worden toegezonden aan de maatschappelijke zetek, tevens uitbatingszetel van De Relatiebrouwer. De facturen moeten in het Nederlands opgesteld zijn en een duidelijke omschrijving bevatten van de geleverde goederen en/of diensten. Desgevallend het voedingsprodukten betreft moet de factuur duidelijke referenties bevatten naar de produktieplaats, produktietijdstip en andere relevante produktie informatie en dit in kader van de traceerbaarheid goederen ten behoeve officiële instanties (FAVV,Douane, …). Het bestelbonnummer en de datum van bestelling moeten als referenties op de factuur vermeld zijn. De door partijen overeengekomen prijzen zijn vast, uitgedrukt in euro, exclusief BTW en omvatten alle administratie- en verwerkingskosten, zoals, maar niet beperkt tot, de kosten van transport, inklaring, verzekering en verpakking (met uitzondering van herbruikbare verpakking). Betaling van de factuur, inclusief BTW, gebeurt 90 kalenderdagen na het einde van de maand van de factuurdatum, mits ontvangst en goedkeuring van de levering en/of bijhorende installatie door De Relatiebrouwer en mits voldaan aan ALLE voorwaarden en veiligheidseisen. In geval De Relatiebrouwer niet binnen de vooropgestelde termijn overgaat tot betaling, kan de eventuele vergoeding verschuldigd door De Relatiebrouwer nooit meer bedragen dan 6 % op jaarbasis van het gefactureerde bedrag. De Relatiebrouwer is gerechtigd de betaling (gedeeltelijk) op te schorten indien het een aan de leverancier toerekenbare tekortkoming in de goederen/diensten en/of de eventuele installatie/montage daarvan constateert.

Verpakking en verzending
De goederen dienen vóór verzending verpakt en gemerkt te worden conform de wette¬lijke voorschriften, eventuele aanvullende afspraken van De Relatiebrouwer en afgestemd op de aard van de goederen en de wijze van transport, zodat zij de plaats van levering in goede staat bereiken. De leverancier is verantwoordelijk voor elke beschadiging en elk verlies dat zich manifesteert tijdens of naar aanleiding van het transport in zoverre de leverancier instaat voor het transport tot aan de uitbatingszetel van De Relatiebrouwer of ander afgesproken leveringspunt (magazijn, afleverpunt derde partij, …). De verpakking wordt bij levering eigendom van De Relatiebrouwer, tenzij laatstgenoemde daarvan afziet of de leverancier de verpakking als herbruikbaar heeft gemerkt. Indien aan de herbruikbare verpakking statiegeld is verbonden, dient dit als dusdanig op de factuur te worden ver¬meld.

Levering
Leveringen gebeuren overeenkomstig plaats & tijdstip conform de bestelbon. Van zodra de leverancier overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn verwacht, zal hij De Relatiebrouwer hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen met opgave van de redenen en een voorstel met te nemen maatregelen ter beperking en overbrugging van de vertraging. Dit laat de eventuele gevolgen van deze overschrijding, voorzien in de overeenkomst of bij wet, onverlet. Bij overschrijding van de leveringstermijn is de leverancier een boete verschuldigd van 0,5% van de totaalprijs van de goederen en/of diensten, voor elke kalenderdag dat de leveringstermijn wordt overschreden. Indien de leveringstermijn met meer dan 30 dagen is of dreigt te worden overschreden, is De Relatiebrouwer gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder enige schadevergoeding en met instandhouding van de boeteregeling. Deze boete laat de vergoeding van alle schade en kosten onverlet. De Relatiebrouwer heeft steeds het recht de levering uit te stellen. De leverancier zal in dit geval de goederen behoorlijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren overeenkomstig de toepasselijke normen en veiligheidsvoorschriften. De leverancier zal de bij De Relatiebrouwer geldende veiligheids- en milieuregels, alsook de huisregels in acht nemen. De geleverde goederen en/of diensten moeten van goede kwaliteit zijn en aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, functionaliteit en afwerking voldoen, evenals aan de specifieke eisen zoals overeengekomen tussen De Relatiebrouwer en de leverancier. De leverancier weet waarvoor de goederen en/of diensten bestemd zijn en garandeert dat deze bij uitstek geschikt zijn voor het vooropgestelde doel. De leverancier staat ervoor in dat de geleverde goederen en/of diensten vrij zijn van alle lasten, beperkingen en aanspraken van derden.
De leveringen moeten minstens vergezeld zijn van de (eventueel) gevraagde veiligheidsdocumenten en van een zendnota die o.a. bevat:
- duidelijke omschrijving van alle geleverde goederen en/of diensten
- naam en adres van de leverancier
- naam en adres van De Relatiebrouwer alsook naam van contactpersoon
- vermelding van het referentienummer van de bestelbon en de besteldatum
- nettogewicht
- land van herkomst
- wijze van transport en afleverlocatie
- vermelding van eventueel gevraagde (en bijgeleverde !) veiligheidsdocumenten.
De leverancier zorgt ervoor dat alle onderdelen, hulpmaterialen en -stukken, gereedschappen, technische documentatie, EG-verklaring van overeenstemming, keurings- en garantiecertificaten, gebruiksaanwijzingen, onderhouds- en instructieboeken, veiligheidsinstructies en overige stukken die noodzakelijk of voorgeschreven zijn bij de levering zijn gevoegd. De Relatiebrouwer is vrij in het gebruik van deze documentatie, waaronder o.a.
te verstaan : het vermenigvuldigen voor eigen gebruik.

Eigendom en risico
De Relatiebrouwer wordt eigenaar van de goederen en/of diensten op het moment van de conforme en door De Relatiebrouwer aanvaarde levering en/of bij plaatsing/installatie en na positieve keuring ervan tenzij partijen anders en schriftelijk zouden overeenkomen. Uitzonderingen hierop zijn de goederen en/of diensten die worden geleverd op basis van zicht- en proefzendingen en consignatie waarvan de eigendom overgaat op het moment van gebruik. De leverancier draagt de risico’s van verlies, beschadiging of vernietiging van de goederen en/of diensten tot op het moment dat de eigendom van de goederen en/of diensten overgaat op De Relatiebrouwer. Indien het moment van levering en het moment van definitieve aanvaarding na keuring niet samenvallen, berust het risico voor de goederen en/of diensten in tussentijd bij de leverancier. In zoverre De Relatiebrouwer aan de leverancier goederen zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, tekeningen, specificaties en software ter beschikking stelt ten behoeve van de nakoming van de verplichtingen van de leverancier, blijven deze eigendom van De Relatiebrouwer. Onverminderd het hiervoor bepaalde, geldt dat op het moment dat goederen, zoals grondstoffen, hulpstoffen en software van De Relatiebrouwer zijn verwerkt in goederen en/of diensten van de leverancier, de eigendom van deze goederen en/of diensten overgaat op De Relatiebrouwer. Leverancier zal de betreffende goederen bewaren, afgescheiden van goederen welke hemzelf of derden toebehoren, en dit op een voldoende beveiligde plaats om beschadiging, diefstal, etc. van deze goederen te voorkomen. De leverancier zal deze merken als eigendom van De Relatiebrouwer.

Kwaliteit en garantie
De leverancier staat in voor de kwaliteit van de geleverde goederen en/of diensten, in die zin dat zij :
- beantwoorden aan hetgeen werd overeengekomen
- geschikt zijn voor het doel waartoe ze zijn bestemd
- nieuw zijn, behoudens andersluidende overeenkomst
- vrij zijn van gebreken en rechten van derden
- beantwoorden aan de wettelijke normen inzake kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu, geldig ten tijde van de levering in de landen van fabricage, verzending, doorvoer en bestemming van goederen en/of diensten
Indien de goederen en/of diensten niet voldoen aan de hiervoor omschreven vereisten, zal de leverancier voor zijn rekening de goederen en/of diensten op eerste schriftelijke verzoek van De Relatiebrouwer herstellen of vervangen. De Relatiebrouwer zal in dergelijk geval steeds het recht hebben om de levering te annuleren zonder dat de leverancier enig recht op schadevergoeding zal kunnen doen gelden. De garantietermijn op de goederen en/of diensten, inclusief eventuele installatie en/of montage daarvan, bedraagt minstens 2 jaren, te rekenen vanaf het moment van aanvaarding van de levering en/of de positieve keuring van de plaatsing of installatie. Voor goederen (incl. onderdelen) en/of diensten die in het kader van deze garantieverplichting worden gewijzigd, hersteld of vervangen, geldt een nieuwe garantietermijn van 2 jaar te rekenen vanaf het moment waarop De Relatiebrouwer de wijziging, het herstel of de vervanging heeft goedgekeurd. De leverancier is ertoe gehouden reserve-onderdelen van de geleverde goederen gedurende de gebruikelijke levensduur van de geleverde goederen in voorraad te houden en op afroep te leveren. De leverancier dient De Relatiebrouwer steeds schriftelijk en met de meeste spoed van zijn voornemen tot staken van de import van reserveonderdelen, dan wel van het voornemen van zijn toeleveranciers tot het staken van de productie, op de hoogte te brengen.

Keuring en aanvaarding van de goederen
De Relatiebrouwer is te allen tijde gerechtigd de goederen en/of diensten (incl. onderdelen), evenals de plaatsen waar zij worden vervaardigd, te (doen) keuren, zowel tijdens de productie, bewerking of opslag als na feitelijke levering, oplevering, of ingebruikstelling van de goederen. De Relatiebrouwer is gerechtigd tot inzage van de keuringsrapporten die door de leverancier of door andere bevoegde keuringsdiensten worden uitgevoerd. De leverancier zal onverwijld op eerste verzoek van De Relatiebrouwer een kopie van de keuringsrapporten overmaken. De leverancier verleent toegang tot de locatie waar de goederen en/of diensten worden geproduceerd, verricht of opgeslagen en verleent zijn medewerking aan de keuring, controle of beproeving en verstrekt voor zijn rekening benodigde documentatie en inlichtingen. De kosten van de keuring, controle of beproeving zijn ten laste van de leverancier. Indien goederen en/of diensten geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd door De Relatiebrouwer, zal hiervan schriftelijk en uiterlijk 3 dagen na ontvangst, melding worden gedaan aan de leverancier, die binnen redelijke termijn, volgend op het schrijven van De Relatiebrouwer, zorgt voor herstelling of vervanging van de geleverde goederen en/of diensten. Indien de leverancier niet (tijdig) tot de vervanging of herstelling van de goederen overgaat, heeft De Relatiebrouwer het recht zelf herstelling of vervanging voor rekening van de leverancier uit te voeren of te laten uitvoeren door derden. De Relatiebrouwer zal bij afkeuring ook steeds het recht hebben de overeenkomst te beëindigen zonder dat de leverancier enige aanspraak op schadevergoeding zal kunnen maken. Bij afkeuring van de goederen en/of diensten, of de installatie daarvan, zal de eigendom ervan niet overgaan op De Relatiebrouwer, zodat de leverancier het volledige risico behoudt. Na aanvaarding door De Relatiebrouwer van de uitgevoerde herstellingen, gaat de eigendom over op De Relatiebrouwer. De leverancier zal de afgekeurde levering binnen 10 dagen terug afhalen na schriftelijke melding door De Relatiebrouwer. Indien de leverancier de afgekeurde levering niet terughaalt binnen de vooropgestelde termijn, heeft De Relatiebrouwer het recht de levering aan de leverancier voor diens rekening terug te sturen. Indien De Relatiebrouwer van oordeel is dat de vervaldatum van geleverde goederen te dicht gelegen is bij de leveringsdatum, is De Relatiebrouwer gerechtigd deze goederen te weigeren zonder enige vorm van schadevergoeding ten aanzien van de leverancier.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten
De leverancier staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik door De Relatiebrouwer van de geleverde goederen en/of diensten. Hij vrijwaart De Relatiebrouwer voor de financiële gevolgen van aanspraken van derden wegens inbreuken op hun industriële eigendomsrechten. Indien blijkt dat het gebruik door De Relatiebrouwer inbreuk maakt op een intellectueel of industrieel eigendomsrecht van derden, heeft de leverancier de verplichting tot :
- de vervanging van de betrokken goederen en/of diensten door gelijkwaardige goederen en/of diensten die geen inbreuk maken op rechten van derden
- of tot het verkrijgen van een gebruiksrecht voor de betrokken goederen en/of diensten ten behoeve van De Relatiebrouwer
- of tot het zodanig wijzigen van de betrokken goederen en/of diensten dat de inbreuk wordt opgeheven, dit alles in overleg met De Relatiebrouwer en zonder dat voor De Relatiebrouwer buiten de overeengekomen koopprijs extra kosten ontstaan en de gebruiksmogelijkheden beperkter zijn dan die van de oorspronkelijk te leveren goederen en/of diensten. Alle intellectuele eigendomsrechten die in uitvoering hiervan zouden worden ontwikkeld, met inbegrip van patenten, trademarks, tekeningen en modellen, copyrights, etc. zullen de eigendom worden van De Relatiebrouwer. De leverancier en diens aangestelden zullen alle handelingen stellen, alle formaliteiten en alle documenten ondertekenen om de eigendom exclusief te vestigen in hoofde van De Relatiebrouwer. De kosten die eventueel gepaard gaan met een dergelijke registratie zullen ten laste vallen van De Relatiebrouwer. De leverancier zal De Relatiebrouwer onmiddellijk inlichten over elk nieuw intellectueel eigendomsrecht dat werd ontwikkeld of is ontstaan tijdens de uitvoering van huidige overeenkomst. De leverancier zal er zorg voor dragen dat de in dit artikel opgenomen verplichtingen tevens gelden ten aanzien van haar werknemers, aangestelden en bestuurders.

Aanvaarding van de levering
Het (af)leveren van goederen en/of diensten op afgesproken afleverpunt conform bestelbon, impliceert enkel de ontvangst, doch niet de aanvaarding van de goederen en/of diensten. Leveringen dienen te gebeuren conform tijdstip en afspraak vermeld op de bestelbon. De levering kan enkel worden aanvaard door een bevoegd persoon aangeduid door De Relatiebrouwer. Leveringen die niet voldoen aan de bij de bestelling gestelde eisen, leveringsvoorwaarden en/of veiligheidsvoorschriften worden geweigerd. Vertraagde aflevering van de gevraagde documenten kan vertraging in de betaling tot gevolg hebben, zonder dat hiervoor een vergoeding mag aangerekend worden en zonder dat eventueel toegestane kortingen mogen gereduceerd worden.

Geheimhouding
De leverancier garandeert namens zichzelf, zijn personeel en aangestelden, geheimhouding tegenover derden omtrent enerzijds de bedrijfsinformatie van De Relatiebrouwer waarvan hij op enigerlei wijze kennis kreeg en anderzijds de met de overeenkomst gerelateerde informatie. De leverancier zal evenmin informatie over de door hem aan De Relatiebrouwer geleverde goederen en/of diensten verstrekken aan derden, behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van De Relatiebrouwer of in geval van wettelijke verplichting. De leverancier gebruikt de door gezamenlijke inspanningen van hemzelf en De Relatiebrouwer voortgebrachte producten, kennis en/of gegevens niet ten behoeve van derden, zonder schriftelijke toestemming van De Relatiebrouwer. Bij niet-nakoming door de leverancier van de in dit artikel opgenomen geheimhoudingsplicht is de leverancier aan De Relatiebrouwer een direct opeisbare boete verschuldigd ten bedrage van 1500 € per gebeurtenis voor iedere dag dat de niet-nakoming aanhoudt. Naast deze vergoeding is De Relatiebrouwer vrij om alle schade hoger dan deze vergoeding te vorderen van de leverancier.

Overdracht van rechten en plichten
De leverancier zal zijn rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst met De Relatiebrouwer, niet geheel noch gedeeltelijk aan derden overdragen of uitbesteden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Relatiebrouwer. De Relatiebrouwer is gerechtigd de toestemming aan voorwaarden te onderwerpen. Een toestemming ontslaat de leverancier niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

Aansprakelijkheid
De leverancier zal zijn verplichtingen, volgend uit deze overeenkomst, uitvoeren in overeenstemming met de overeengekomen voorwaarden en de toepasselijke veiligheidsvoorschriften. Hij zal hierbij te allen tijde handelen als een zorgvuldig huisvader in strikte overeenstemming met een redelijke en veilige handelswijze en in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving en erkende professionele standaarden en gewoonten, gebruik makend van de juiste methodes en voldoende gekwalificeerd personeel. De leverancier vrijwaart De Relatiebrouwer voor alle directe en indirecte schade die door de instelling of derden wordt geleden als gevolg van een gebrek in het product (of de installatie) en/of dienst, waardoor het niet de veiligheid biedt of de eigenschappen heeft die men gerechtigd is ervan te verwachten. De leverancier is ten aanzien van De Relatiebrouwer en ten aanzien van derden aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die hij veroorzaakt door zijn handelen of nalaten. De leverancier is verantwoordelijk voor alle derde partijen waarop hij beroep doet of heeft gedaan om zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te vervullen. Voor de toepassing van dit artikel worden personeel, aangestelden, bezoekers en klanten van De Relatiebrouwer als derden aanzien. De leverancier zal zich tegen de aansprakelijkheid zoals hierin omschreven, voldoende laten verzekeren en verleent De Relatiebrouwer desgewenst inzage in de polis.

Ontbinding van de overeenkomst
Indien de leverancier zijn verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst en/of deze algemene inkoopvoorwaarden niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, alsook in het geval van zijn faillissement of gerechtelijk akkoord, overname of enige daarmee vergelijkbare situatie, is hij van rechtswege in gebreke en heeft De Relatiebrouwer het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de leverancier en/of de betalingsverplichtingen op te schorten en/of de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden op te dragen, zonder dat De Relatiebrouwer tot enige schadevergoeding is gehouden, onverminderd eventueel aan De Relatiebrouwer verder toekomende rechten, waaronder het recht op integrale schadevergoeding en op vergoeding van de gemaakte kosten. Alle vorderingen die De Relatiebrouwer in deze gevallen zou hebben ten aanzien van de leverancier, zullen onmiddellijk en volledig opeisbaar zijn. Indien de leverancier zich beroept op een niet toerekenbare tekortkoming, heeft De Relatiebrouwer het recht de overeenkomst te beëindigen overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.

Toepasselijk recht en geschillen
Deze algemene inkoopvoorwaarden, evenals de erop gebaseerde overeenkomst tussen leverancier en De Relatiebrouwer, worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen waartoe deze overeenkomst en/of deze algemene inkoopvoorwaarden aanleiding zouden geven, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde of vredegrecht te Sint Niklaas.

Danland Theme adapted by 'De Relatiebrouwer'