You are here

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Toepasbaarheid
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, op alle gesloten overeenkomsten, op alle aankopen en bestellingen en dit alles zowel gedaan op de uitbatingszetel van De Relatiebrouwer als gedaan online, per email of via elk ander medium. De Voorwaarden, zoals hieronder bepaald, betreffen de enige en volledige voorwaarden van toepassing op de gesloten overeenkomsten met de koper en vervangen desgevallend alle erder gemaakte afspraken of overeenkomsten. Wanneer in een aanvraag, bestelling, opdracht of opdrachtbevestiging van de koper bepalingen of voorwaarden voorkomen die met onderstaande voorwaarden in strijd zijn, gelden eerstgenoemde voorwaarden enkel wanneer ze door de verkoper schriftelijk zijn aanvaard.

De Verkoper
De Relatiebrouwer, met maatschappelijke zetel te 9250 Waasmunster, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te Sint Niklaas met ondernemingsnummer (BTW-nummer) BE 0839.787.693. Briefwisseling aan de verkoper dient gericht te worden aan het adres van de maatschappelijke zetel, tevens uitbatingszetel. De verkoper kan eveneens bereikt worden per telefoon en per email : info(apenstaartje)relatiebrouwer.be

Bestellingen
Alle door de verkoper verstrekte gegevens of voorstellen, in welke vorm dan ook gedaan, zijn volkomen vrijblijvend en maken geen contractueel aanbod uit. De door de koper doorgegeven bestelling op basis van voormelde informatie maakt in zijn hoofde een aanbod tot contracteren uit. Online bestellingen gebeuren in verschillende stappen: de koper kan vrijbijvend kennisnemen van beschikbare goederen en diensten en daaraan gekoppelde prijzen. Alvorens online een bestelling te plaatsen dient de koper zich te identificeren. Voormelde identificatie laat de koper toe zijn bestelling te plaatsen waarna hem/haar door de verkoper per email een orderbevestiging wordt bezorgd. Enkel de orderbevestiging door de verkoper is voor laatstgenoemde bindend. De koper kan op ieder ogenblik voor het plaatsen van de online bestelling kennisnemen van de door hem met het oog op de verwerking van de bestelling ingevoerde gegevens, alsmede deze op dezelfde wijze corrigeren voor zover zij incorrect of onvolledig zouden zijn. De tussen de koper en de verkoper online tot stand gekomen overeenkomst zal door de verkoper met het oog op archivering uitgeprint worden en gedurende 1 jaar bewaard worden op het adres van de maatschappelijke zetel van de verkoper en is op eenvoudig verzoek van de koper te raadplegen. Een bestelling wordt bevestigd door de bestelbon te dagtekenen, te ondertekenen met de vermelding ‘voor akkoord’ en te bezorgen aan De Relatiebrouwer: per email op info(apenstaartje)relatiebrouwer.be, via post of persoonlijk :via adres uitbatingszetel conform KBO gegevens.

Leveringen en verzendingen
De artikelen worden onverwijld en binnen een redelijke termijn thuis bij de klant of op het specifiek daartoe gekozen leveringsadres geleverd. Indien u specifiek kiest voor afhaling gelieve dit dan uitdrukkelijk te vermelden bij de bestelling. Bij afhalingen door de koper of bij uitleveringen uitgevoerd door derden (express diensten, transportfirma’s, …) gaat het risico over op de klant vanaf het moment dat de goederen hetzij de uitbatingszetel van De Relatiebrouwer, hetzij een andere afgesproken punt (magazijn, producent) verlaten. De klant dient zich tegen mogelijke schadegevallen te verzekeren. Leveringstermijnen opgegeven in de orderbevestiging gelden slechts bij wijze van inlichting en bij benadering. Indien de leveringstermijn, voor wat goederen in voorraad betreft, evenwel een termijn van 60 dagen te rekenen vanaf de orderbevestiging vanwege de verkoper overschrijdt, zal de tussen de partijen gesloten overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn, behoudens wanneer de vertraging te wijten is aan overmacht in hoofde van de verkoper en behoudens andersluidende afspraak tussen de partijen op het einde van de hierboven bepaalde termijn van 60 dagen gemaakt. De verkoper is gerechtigd deelleveringen te doen. Elke gedeeltelijke levering heeft een gedeeltelijke betaling tot gevolg.

Leeggoed
Verkoper is niet verplicht om leeggoed terug te nemen maar zal ten allen tijde de koper alternatieve mogelijkheden aanbieden omtrent inlevering leeggoed. Koper is verantwoordelijk voor het transport van het leeggoed naar een inleverpunt. Indien de koper toch wil opteren voor levering van leeggoed aan De Relatiebrouwer, zal omwille van het feit dat de flesjes die terug binnen gebracht worden door de verkoper niet gespoeld en hergebruikt worden (vuil leeggoed), een verwerkingskost aangerekend worden voor sorterting en afvoering naar een sorteercentrum ten bedrage van 1,44 euro per karton / bak van 24 flesjes + BTW). Alternatieve inleverpunten zijn 1) drankencentrales 2) lokale recuperatiepunten bij bepaalde warenhuizen en 3) de brouwerij waar Verkoper zijn produktie plaatsvindt. Verkoper werkt met flesjes type APO & Steini en worden standaard gebruikt zodat er geen probleem mag zijn omtrent inlevering op de alternatieve inlevercentra. .

Prijs
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen en kosten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. Bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Aangegeven prijzen voor niet in voorraad zijnde goederen zijn vatbaar voor verhoging ingeval de door de fabrikant vastgestelde prijzen ten gevolge van douanerechten, produktiekosten, devaluatie of revaluatie van de munt een verhoging ondergaan.

Betalingen
Elke betaling wordt door de verkoper steeds aangerekend op de langst openstaande factuur. Bij wanbetaling zal het nog verschuldigd saldo van rechtswege, zonder nieuwe ingebrekestelling, volledig en onmiddellijk opeisbaar worden mits aanrekening van verwijlintresten van 1% per maand. De verkoper is daarenboven gerechtigd op een forfataire schadevergoeding van 10% op de hoofdsom met een minimim van 40 euro. Voor iedere bestelling rekent de verkoper administratiekosten aan ten bedrage van 5 euro. De koper heeft de keuze uit 2 manieren van betaling: contact bij afhaling : koper plaatst de bestelling en betaalt cash bij afhaling of levering op afgesproken aanleverpunt. Via overschrijving : koper maakt een overschrijving aan De Relatiebrouwer conform de gegevens en betalingsvoorwaarden op bestelbon / factuur. Voor maatwerk / gepersonaliseerde bestellingen vragen wij steeds een voorschot ten bedrage van 30% op het totale bedrag van de bestelling / overeenkomst. Onverminderd het voorgaande behoudt De Relatiebrouwer zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van betaling, de exclusieve eigendom van De Relatiebrouwer. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt zich ertoe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van De Relatiebrouwer te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet gehel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Aansprakelijkheid- Vrijwaring
Wettelijke garantie (enkel voor consumenten). Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elke artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Algemeen: Om een beroep te doen om de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online zijn aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met De Relatiebrouwer waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan De Relatiebrouwer. Elk gebrek dient binnen 2 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies fo handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. De garantie is niet overdraagbaar. De Relatiebrouwer kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor defecten bij aangeboden produkten die te wijten zijn aan het produktieproces bij derden . Desgevallend gaat de aansprakelijkheid over op de fabrikant of verkoper van deze produkten. Details omtrent producent, produktieplaats en produktieinformatie staan ter beschikking op onze maatschappelijke zetel.

Verzakingstermijn
Ingevalle van maatwerk en gepersonaliseerde produkten beschikt de klant niet over het recht om van zijn aankoop af te zien aangezien het hier goederen betreft die op maat van de klant werden gemaakt. Ingevalle van standaard aanbiedingen gelden de bepalingen van de wet van 25 mei 1999 (Belgisch Staatsblad 23.06.1999). Afdeling 9 van de wet schept een kader voor het geheel van nieuwe communicatietechnieken, bovenop de traditionele technieken van verkoop op afstand. Indien u aankoopt via het internet, waarbij de goederen worden verzonden en niet ter plaatse afgehaald, en indien het een particuliere consument betreft, heeft u het recht om binnen de 7 dagen de bestelling terug te sturen. De consument heeft het recht aan de verkoper per aangetekend schrijven mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motieven, binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het produkt of het sluiten van de verkoopsovereenkomst. De goederen moeten ongewijzigd en ongeopend teruggestuurd worden naar De Relatiebrouwer. Verzendkosten zijn ten laste van de koper.

Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien overschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig worden verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, wettigheid, de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door De Relatiebrouwer om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Privacy
De Relatiebrouwer verbindt zich ertoe de Belgische Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van persoonlijke levenssfeer na te leven ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van De Relatiebrouwer door te sturen. Wil u ook informatie via email ontvangen, laat dit dan uitdrukkelijk weten, mits opgave van uw emailadres. Wij. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van De Relatiebrouwer bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat De Relatiebrouwer uw gegevens gebruikt om u informatie door te sturen. Het volstaat die aan te vragen via info(apenstaartje)relatiebrouwer.be.

Wijziging Voorwaarden
De Relatiebrouwer kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Geschillen
Alle geschillen in verband met de totstandkoming, uitvoering, interpretatie, beëindiging of enig ander geschil in verband met de overeenkomst tussen koper en verkoper zullen uitsluitend toeververtrouwd worden aan de beoordeling door de Rechtbank van eerste aanleg te dendermonde en van het vredegerecht te Sint-Niklaas.

Danland Theme adapted by 'De Relatiebrouwer'