You are here

Disclaimer

© 2011 – De Relatiebrouwer

Akkoordverklaring
Door een bezoek aan, gebruik en/of downloaden van gegevens van de website van De Relatiebrouwer gaat de sitebezoeker akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Eigendomsrecht
De inhoud zelf van deze site worden beschermd door het recht op de intellectuele eigendom. De source code zelf van deze site (Drupal en aanverwante modules) is open source en valt onder de GNU General Public License regelgeving.Het is niet toegestaan om elementen (teksten, beelden, logo’s, ...) andere dan deze afkomstig uit de open source programmatuur, van deze site of haar inhoud gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of mee te delen aan het publiek. Elke reproductie, verspreiding, wijziging of mededeling aan het publiek van een of meerdere elementen van deze site dienen te worden onderworpen aan de uitdrukkelijke, geschreven toestemming van De Relatiebrouwer behalve in de eventuele gevallen waarin zo’n toestemming niet wordt vereist.

Doel website, aansprakelijkheid en garantie
Aan informatie en inhoud van de site van De Relatiebrouwer kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend. De Relatiebrouwer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie, noch voor enige schade die voortvloeit uit handelingen verricht naar aanleiding van de op site van De Relatiebrouwer verstrekte informatie. Enkel de sitebezoeker is verantwoordelijk voor zijn gebruik van de op deze site verstrekte informatie. De Relatiebrouwer aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade, verliezen van gegevensbestanden, overmogen tot gebruik en/of virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software van de sitebezoeker, opgemerkt voor, tijdens of na een bezoek aan de site van De Relatiebrouwer.

Nimmer toegestande handelingen en/of bewerkingen
Ieder gebruik van de site van De Relatiebrouwer en de daarin opgenomen gegevens in strijd met de wet, de goede zeden, openbare orde of in strijd met de rechten van De Relatiebrouwer of van derden is verboden.

Toepasselijk recht – Scheidbaarheid
Op deze gebruisvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Uitsluitend de Belgische rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen of vorderingen in verband met deze voorwaarden. Indien één of meerdere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van toepassing.

Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden
De Relatiebrouwer behoudt zich ten allen tijde het recht voor de voor haar site geldende gebruikervoorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. Iedere sitebezoeker is automatisch gebonden aan deze wijzigingen. De Relatebrouwer verzoekt de sitebezoeker dan ook regelmatig de sitevoorwaarden te lezen.

Danland Theme adapted by 'De Relatiebrouwer'